P alt-energie - alternatívne energie pre vaše domy
Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
« Hlavná stránka | Profil | Mapa

STIAHNITE SI:
Odborný článok v časopise "Stavajte a bývajte s nami"
Referencie
Energetická štúdia objektov vo vlastníctve mesta Nitra

  REFERENCIE ZA ROK 2008
 • 31 rodinných domov, návrhy úsporných opatrení, energetické certifikáty,
 • 5 škôl, energetické audity
 • 19 bytoviek, energetické audity
 • 3 závody, energetické audity, M&T

  REFERENCIE ZA ROK 2006
 • 54 rodinných domov po celom Slovensku
 • 24 SVB (spoločenstvá vlastníkov bytov) po celom Slovensku
 • 3 priemyselné objekty, veľkopriestorové skleníky
 • 1 autoservis
 • 14 ZŠ a SOU

VÝPOČTY NÁVRATNOSTI VLOŽENÝCH INVESTÍCIÍ
pri rôznych technických optreniach

VÝPOČET CENY TEPLA
pri prechode napr. zo zemného plynu na biomasu (peletky, štiepky)

VÝPOČTY TEPELNÝCH STRÁT
Výpočty tepelných strát pred a po zaizolovaní objektov. (vo W, spotreba v GJ a kWh, prepočet spotreby na zemný plyn - m3, Sk, elektrickú energiu - pre tepelné čerpadlá, kWh, Sk, prepočet na ľubovoľné palivá -drevo kusové, peletky, drevené brikety, štiepky)
Výpočet hrúbky tepelnej izolácie podľa zvoleného R alebo podľa STN 73 0540.
Zaradenie objektov (A až G) - certifikácia podľa vyhl. 625/2006.
Výpočty tepelných strát pre SVB a BD ako podklad pre banky na zabezpečenie úveru (zaizolovanie objektu, výmena okien, prechod na efektívnejší zdroj tepla, hydraulické vyregulovanie a pod.)

  NÁVRH ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV TEPLA
 • slnečné kolektory,
 • tepelné čerpadlá,
 • kotle na biomasu (peletky, štiepky).

Návrh technických riešení v CAD (schéma zapojenia, rozmiestnenie technických prvkov, silové zapojenie, napojenie MaR a RS - riadiaci systém)

NÁVRH CENY
Návrh ceny (dodávka, montáž, projekt, uvedenie do prevádzky, napojenie na vzdialený dispečing, servis),
Cenová návratnosť technických riešení (jednoduchá návratnosť, reálna návratnosť, vnútorná výnosová miera projektu IPR, Ukazovateľ ziskovosti PI,)

TERMOVÍZIA
Termovízne obhliadky a ich vyhodnotenie (RD, školy, priemyselné objekty)

Výpočet ceny tepla (variabilná fixná, zložka, započítanie ceny investície, odpisovanie, jednoduchá návrat-nosť, reálna návratnosť, vnútorná výnosová miera projektu IPR, Ukazovateľ ziskovosti PI) pri prechode zo zemného plynu na biomasu.
2 mestá Kremnica, Žarnovica, ZŠ, SOU.

V spolupráci zo spoločnosťou ESG s.r.o. riešenie energetických auditov a následne M&T (Monitoring a Targeting), riadenie investičných akcií.
TU KE technická univerzita Košice,
SLKTT slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice.