Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť zároveň zabezpečuje komplexné služby vo verejnom obstarávaní, realizáciu postupov verejného obstarávania pre subjekty verejnej správy v zmysle § 7 Zákona 343/20166 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Služba pozostáva z nasledovných činností:

  • výber vhodnej metódy VO,
  • komplexný priebeh procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou,
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie súvisiacej s procesom VO (oznámenia do VVO a ÚV EÚ, súťažné podklady, zápisnice, žiadosti o vysvetlenie ponúk, oznámenia, atď.),
  • komunikácia s uchádzačmi - vysvetľovania súťažných podkladov, vysvetľovanie súťažných ponúk,
  • účasť na rokovaniach,
  • vypracovanie stanovísk k žiadostiam o nápravu a námietok,
  • komunikácia s príslušnými inštitúciami v prípade revíznych postupov,
  • administrácia elektronickej aukcie,
  • ukončenie procesu VO.

Kontaktné údaje:
telefón: 032/286 1020, 0918/800 051
e-mail: skocik@tn.psg.sk, alena.skocikova@gmail.com